ده فرمان بچه‌داری از برای دیگران

۱) نگویید باید زودتر شوهر کنید یا زن بستانید که دیگر دارد دیر میشود.
۲) نگویید چه خبر از بچه.
۳) نگویید کاش اسم بچه‌تان را چیز دیگری میگذاشتید.
۴) به زن شیرده نگویید اینجا یا آنجا شیر ندهد.
۵) نگویید این چه لباسی است که تن بچه‌تان کرده‌اید.
۶) نگویید چرا اسباب‌بازی برای دخترتان ماشین خریده‌اید و برای پسرتان عروسک.
۷) نگویید چه پسر باهوشی و چه دختر خوشگلی.
۸) بچه‌هایتان را با هم مقایسه نکنید.
۹) به بچه‌های غریبه زل نزنید و بهشان هدیه ندهید.
۱۰) بچه‌های دیگران را آزار نرسانید.

2 thoughts on “ده فرمان بچه‌داری از برای دیگران

  1. تو اولی که یک مرحله رفتی عقب! اولش می‌گن زودتر ازدواج کنید داره دیر می‌شه که ممکنه اصلا ربطی هم به بچه نداشته باشه و بعد ازدواجه که می‌گن زودتر بچه دار شید داره دیر می‌شه!

  2. به تبسم: درست که می‌گویند زودتر ازدواج کنید و اول‌اش اصلا حرفی از بچه نمی‌زنند، اما هدف نهایی همان بچه است و این‌که کنج‌کاوند ببینند قیافه‌ی بچه‌ها چطوری می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *