خیال‌های معمول، جمله‌های معمولی‌تر

خیال‌های معمول، جمله‌های معمولی‌تر

منظور بیش‌تر افراد وقتی می‌گویند قدرت خیال نامحدود است، تقریبا از همان جنس‌ای است که می‌گویند تعداد جمله‌های ممکن نامحدود است. منظور از نامحدودی در واقع بی‌شماری است. بی‌شماری اما تنها پیش شرطی است ابتدایی برای توصیف قدرت و گستره خیال و زبان. مساله‌ی اصلی، جذابیت جمله‌ها و تازگی خیال‌هاست. با این معیار، بیش‌تر جمله‌ها شبیه به هم‌اند و بیش‌تر خیال‌ها یک‌سان.

2 thoughts on “خیال‌های معمول، جمله‌های معمولی‌تر

  1. دقيقن تفاوت بين كميت و كيفيته. بستگي به اين داره كه نگاه كمي داشته باشيم يا كيفي!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *