Currently browsing tag

زبان‌نگاری

ممیز پارسی

اعداد اعشاری را در پارسی چگونه می‌نویسید؟ ۳.۱۴؟ ۳/۱۴؟ و یا ۳٫۱۴؟ اولی از نقطه استفاده کرده، دومی از slash و سومی …